Vysílací studio: 591 001 001
Dopravní linka: 800 100 291
Lenny - Hell.o
Playlist
Lenny
Hell.o
Právě vysílá:
Hitrádio Orion
Večer

HARD ROK 2020: Vyhrajte si 100 000 korun!

Rok 2020 byl těžký. Vážně těžký, na všechny ty starosti se zdravím, karanténou, zavřenými obchody, rouškami a dětmi na distanční výuce jen tak nezapomeneme.  Zároveň to ale přes to, že to byl Těžký rok, byl pro mnohé z nás i dobrý rok. Rok, ve kterém se spousta osobních věcí spoustě z nás povedla, kdy přišlo na svět mnoho zdravých dětí, kdy se seznámily budoucí páry…

.

Pomozte nám vrátit roku 2020 jeho dobré jméno. Připomeňte si s námi dobré příběhy, které napsal. Pro jednoho z vás pak z Těžkého roku 2020 uděláme rok SUPERDOBRÝ. V jeho závěru mu dáme spolu se společností Pires 100 000 korun na cokoliv si bude přát.

.

Stačí vyplnit tento formulář – napište nám do něj, co se vám letos povedlo, co vám udělalo radost.

.

Každý pracovní den od 23. listopadu do 31. prosince vybereme jednoho z vás a odměníme ho unikátním tričkem Hitrádia HARD ROK 2020. Na Silvestra 2020 pak jeden z vás vyhraje pohádkových 100 000 korun a udělá z MMXX rok, na který budete vzpomínat jen v dobrém.

Soutěžní formulář

Pravidla soutěže „HARD ROK 2020“I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže „HARD ROK 2020“ (dále jen „soutěž“) je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČ: 267 65 586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 8140 (dále jen „organizátor soutěže“).II. Účast v soutěži

 1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 18 let věku.

 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.

 3. Účastníky soutěže se stávají posluchači stanice Hitrádio Orion (dále jen „Hitrádio“), kteří během doby trvání soutěže splní podmínky uvedené v čl. III. těchto pravidel a akceptují tato pravidla soutěže.

 4. Registrací na webových stránkách www.hitradioorion.cz (dále jen „Webové stránky“ účastník soutěže vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný, a dále vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly soutěže.III. Registrace do soutěže

 1. Podmínkou k účasti v soutěži je registrace na Webových stránkách www.hitradioorion.cz. V rámci registrace musí soutěžící povinně uvést jméno, příjmení, věk, město bydliště, telefonní číslo, emailovou adresu a svůj soutěžní příběh. Soutěžní příběh musí obsahovat pozitivní událost, která se soutěžícímu v roce 2020 stala. Soutěžní příběh nesmí být smyšlený. Kdo v době trvání soutěže učiní registraci Webových stránkách, stává se soutěžícím (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

 2. Pokud soutěžní příběh obsahuje osobní údaje třetích osob, je soutěžící povinen zajistit výslovný souhlas těchto osob k zveřejnění těchto osobních údajů a jejich zpracování organizátorem soutěže a tento souhlas na výzvu organizátora soutěže doložit.

 3. Pokud soutěžní příběh naplňuje znaky autorského díla podle ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, soutěžící uděluje organizátorovi soutěže bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva soutěžní příběh užít (dále jen „licenci“) a to vcelku nebo zčásti, v upravené podobě, samostatně nebo ve spojení s jinými autorskými díly všemi způsoby užití díla známými v době registrace do soutěže, zejména zveřejněním díla v rozhlasovém vysílání a na webových stránkách a sociálních sítích organizátora soutěže. Licence se uděluje na celou dobu trvání majetkových práv autora bez územního omezení. Organizátor soutěže není povinen licenci využít. Organizátor soutěže je oprávněn poskytnout třetím osobám zcela nebo jen zčásti oprávnění tvořící součást licence dle této smlouvy (podlicenci) a dále je oprávněn licenci postoupit zcela nebo zčásti třetí osobě.

 4. Dále udělí soutěžící v rámci registrace souhlas pro případ výhry se zveřejněním jména, příjmení, města bydliště a soutěžního příběhu na Webových stránkách a sociálních sítích Hitrádia a může také udělit souhlas se zasíláním newsletteru organizátora soutěže na e-mail.

 5. Soutěž se koná v termínu od 23. Listopadu 2020 do 31. prosince. 2020 (dále jen „doba trvání soutěže“) Soutěž bude probíhat každý pracovní den mezi 9:00 a 12:00 v rámci vysílání.IV. Mechanismus soutěže

 1. Moderátoři Hitrádia každý všední den z registrovaných soutěžících vyberou jednoho s originálním příběhem, který získá výhru v podobě trička Hitrádia.

 2. Na konci soutěže bude moderátory Hitrádia vybrán jeden ze soutěžících, kterému předá partner soutěže (společnost PIRES s.r.o., IČ: 26868911, se sídlem Míru 45, Kanada, 739 61 Třinec – dále jen „partner soutěže“) výhru ve výši 100.000 Kč.

 3. Bude-li mít organizátor soutěže oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník soutěže ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.V. Výhra a její předání

 1. Výhrou v soutěži je věcná odměna v podobě trička Hitrádia. Finanční výhru v podobě 100.000 Kč předá partner soutěže (společnost PIRES s.r.o., se sídlem Míru 45, Kanada, 739 61 Třinec).

 2. Výherce bude vyzván, aby do 7 dnů od výhry sdělil partnerovi soutěže číslo bankovního účtu, na který si přeje výhru poukázat. Pokud výherce v této lhůtě organizátorovi soutěže číslo účtu nesdělí, ztrácí na výhru nárok.

 3. Výhra bude výherci předána bankovním převodem na jím uvedený účet do 14 dnů.

 4. Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

 5. Výhra bude vydána jedině za předpokladu, budou-li údaje výherce totožné s údaji, na které byl soutěžící registrován.VI. Zpracování osobních údajů soutěžících a výherce

 1. Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno a příjmení a jeho zvukový záznam ze soutěže ve vysílání Hitrádií, a na webových stránkách Hitrádií, to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže. Záznamy rozhlasového vysílaní jsou archivovány na základě zákona č. 231/2001 Sb., po dobu 30 dní. Provozovatelem rozhlasového vysílání Hitrádií je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2.

 2. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případného vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, věku, města bydliště, telefonního čísla, emailové adresy a v případě výherce také čísla bankovního účtu. Správcem Vašich osobních údajů bude organizátor, tj. MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem a kontaktní adresou Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 26765586, tel. +420 224 409 111, email: gdpr@hitradio.cz (dále také jen „správce“). Správce zpracovává osobní údaje manuálně a elektronickou formou po dobu trvání rozhlasové soutěže a po dobu tří (3) let po jejím skončení. Zvukový záznam telefonického hovoru s výhercem bude uchován po dobu třiceti (30) dní jako součást záznamu rozhlasového vysílání.

 3. Poskytnutí osobních údajů je nutné pro realizaci předání výher v rozhlasové soutěži a splnění zákonných povinností z toho vyplývajících.

 4. Osobní údaje budou zpracovávány společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČ: 27604942, se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, která je provozovatelem Webových stránek Hitrádií. Osobní údaje výherce hlavní výhry budou předány partnerovi soutěže za účelem předání výhry.

 5. Souhlas se zveřejněním svého jména a města bydliště a zvukových záznamů na Webových stránkách a sociálních sítích Hitrádia a pro účely informování účastníků soutěže o výhrách nebo o průběhu soutěže může soutěžící kdykoliv odvolat, pokud se však soutěžící stane výhercem a odvolá tento souhlas před předáním výhry, ztrácí na výhru nárok. Zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu bude prováděno po dobu jednoho (1) roku.

 6. Soutěžící, jako subjekt údajů, má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Soutěžící má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má soutěžící podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

 7. Informace o zpracování osobních údajů si můžete přečíst rovněž v dokumentu Zpracování osobních údajů účastníka soutěže, který je uveřejněn na Webových stránkách Hitrádia.VII. Společná ustanovení

 1. Výhru v soutěži zajistí organizátor a partner soutěže. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné místo ní požadovat jiné plnění.

 2. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.

 3. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.

 4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Webové stránce Hitrádia.

 5. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.

 6. Originál těchto pravidel je uložen v sídle organizátora soutěže společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., na adrese Bělehradská 299/132, Praha 2, PSČ 120 00.