Vysílací studio: 591 001 001
Dopravní linka: 800 100 291 (zdarma)
IYAZ - Replay
Playlist
IYAZ
Replay
Právě vysílá:
Hitrádio Orion
Dobré ráno

Ukažte nám krásy Moravy a Slezska a vyhrajte si luxusní mobil!

Z


Ukažte nám krásy Moravy a Slezska a vyhrajte si luxusní mobil!

Nejkouzelnější začátek zimy umí vyčarovat severní Morava a Slezsko. Máme tu tisíce nádherných míst. Zasněžené Pustevny, mrazivé Dolní Vítkovice, zamrzlá Odra, to vše jsou krásy, které jinde nenajdete. Krásné je to u nás ale také ve všech ostatních ročních období. 

Sdílejte s námi krásu našeho kraje. Napište nám na Facebook Hitrádia Orion, kde to máte o Vánocích v Moravskoslezském kraji nejraději a proč, nebo nám vaše zamilované místo rovnou vyfoťte. Pokud budete mít štěstí, získáte luxusní předvánoční dárek. Tři z vás odměníme během prosince výjimečným mobilním telefonem Honor 10.

 

Z

9k=

2Q==


Herní řád „Ukažte nám krásy Moravy a Slezska a vyhrajte si luxusní mobil! – Facebook 4. 12. – 30. 12. 2018“
 
Na Facebooku Hitrádia Orion bude v termínu 4. 12. 2018 – 30.12. 2018 jednou denně realizována hra s názvem „Ukažte nám krásy Moravy a Slezska a vyhrajte si luxusní mobil!“ (dále jen jako „hra“).
 
O co hrajeme:
Výhra: 3x mobilní telefon Honor 10.
 
Systém hry:
Výhru získává ten účastník, který v době hry odpoví na herní otázku umístěnou na Facebooku Hitrádia Orion (https://www.facebook.com/HitradioOrion/) a jehož odpověď bude organizátorovi soutěže doručena jako poslední v době ukončení soutěže.
 
Účastníci hry zasílají své odpovědi prostřednictvím komentářů přímo u soutěžního postu na Facebooku Hitrádia Orion. Dobu trvání a termín ukončení hry stanoví organizátor.
 
Organizátor:
Organizátorem hry je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČ: 276 04 942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11148 (dále jen "organizátor").
 
Podmínky účasti ve hře a předání výher:
Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají doručovací adresu na území České republiky a jsou starší 15let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. Z účasti ve hře jsou dále vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 30 dnů jakoukoliv výhru v rámci hry pořádané nebo organizované ve vysílání stanice Hitrádio Orion.
 
Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.
 
Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru je nutné osobně převzít v sídle organizátora. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.
 
Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:
Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na https://www.facebook.com/HitradioOrion/. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.
 
Oprávnění pořadatele a organizátora:
Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo před provedením výkonu jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.
Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.
 
Organizátor bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje účastníků (jméno příjmení, adresa a jiné osobní údaje poskytnuté přímo účastníkem nebo nevyhnutné pro dostatečnou identifikaci výherce a účastníků) dle těchto pravidel hry, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem hry, který vznikne účastí účastníka ve hře. V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci hry, nejdéle po dobu 5let od posledního dne doby hry. Osobní údaje výherce/ů bude pořadatel také zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her formou pořízení podobizen a jiných osobních projevů účastníků, zvukových, obrazových a/nebo zvukově – obrazových záznamů výherce/ů a jejich zveřejnění v reklamních materiálech pořadatele, a to nejdéle po dobu 5let od posledního dne doby hry. Osobní údaje účastníků hry bude pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR pověří třetí osobu. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům hry, jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:
(i) právo na informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává;
(ii) právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;
(iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
(iv) právo na omezení zpracování osobních údajů;
(v) právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci hry jsou oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz). Výše uvedená práva mohou účastníci hry uplatnit u pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, nebo se mohou obrátit na osobu u pořadatele pověřenou činností na úseku ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu gdpr@hitradio.cz.